ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนจักราชวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 กลเกมอักษร ครูน้อง​นุช​ บุญจันทร์ 4,5,6

  เต็ม

2 Pat จีน ครูนิภาพร คุ้มกลาง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
3 ภาษาพาสนุก ครูวราภรณ์ ศรีสันต์ 4,5,6

  เต็ม

4 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ครูประยุทธ ช่างเกวียน 4,5,6

  เต็ม

5 ฟุตบอล ครูชีวิน เอื้อมเก็บ 4,5,6

  เต็ม

6 Bio.com ครูชลิดา เขียวปาน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
7 ไวโอลิน ครูพูนสวัสดิ์ สุคนธพงศ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
8 ธนาคารโรงเรียน ครูวิณารัตน์ สงวนจะบก 4,5,6

  เต็ม

9 การ์ดแคงข้ามวัฒนธรรม ครูปาณิสรา กาญจนชัยโชติ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
10 วิทย์ - วาไรตี้ ครูนิสากร สหัสสุขมั่นคง 4,5,6

  เต็ม

11 จรวดขวดน้ำ ครูธีรพงษ์ พรมพุ้ย 4,5,6

  เต็ม

12 ซูโดกุ ครูอรัญญา อะทอยรัมย์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
13 หนังสือทำมือ ครูทิพย์ชนก บัวเปีย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
14 ภูมิปัญญาไทย ครูจารุวรรณ บุตรเจริญ 4,5,6

  เต็ม

15 สื่อสร้างสรรค์ ครูสุกานดา เตโพธิ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
16 หมากกระดาน ครูเพ็ญนภา ทัดมาลา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
17 รักความเป็นไทย ครูสายใจ คำหาญพล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
18 มัดย้อม ครูอุทัย วงณรา 4,5,6

  เต็ม

19 ท่องโลกอวกาศ ครูปาริชาติ เนตรทองหลาง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
20 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ครูธีรพงษ์ จารุไชย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
21 อนุรักษ์พลังงาน ครูอัจฉรา เผ่าจินดา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
22 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ครูนุชจรี ชวนขุนทด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
23 E-Sport and Streamer Community ครูมณเฑียร งามแก้ว 4,5,6

  เต็ม

24 Pat 5 ความถนัดทางด้านวิชาชีพครู ครูจิรวัฒน์ ทวนท้าว 4,5,6

  เต็ม

25 ประชาสัมพันธ์ ครูปนุศรา เฉียดไธสง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
26 วอลเลย์บอล2 ครูธณัฐตา ราษฎร์เจริญ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
27 คนสร้างฝัน ครูอารียา ช้อนทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
28 HSK ครูรัตนาวดี พลสำโรง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
29 D.I.Y ครูฉัตรสุดา ยายพิมพ์ 4,5,6

  เต็ม

30 คณิตศาสตร์ ครูวาสนา กุนอก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
31 เปตอง ครูธีรวัฒน์​ สุขศรีพะเนา​ว์​ 4,5,6

  เต็ม

32 สร้างเสริมสุขภาพ ครูประภา บุญนิธิ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
33 อินโฟกราฟิก ครูวินัย หนุนกระโทก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
34 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ครูศรีนวล เช่นพิมาย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
35 ธุรกิจหรรษา ครูสุคนธ์ทิพย์ั เล็งกลาง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
36 Easy English ครูวราภรณ์ เรืองเวชภักดี 4,5,6

  เต็ม

37 วิทย์คิดสนุก ครูสมศรี ตวยกระโทก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
38 English with games ครูอัศวิณีย์ ศาลารักษ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
39 วิทย์รักสิ่งแวดล้อม ครูอัญชลิกา ชาญสัมพันธ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
40 มัลติมีเดีย ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
41 สิ่งแวดล้อม ครูปรัศนีย์ สอสูงเนิน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
42 UNO (อูโน่) ครูประภัสสร เพชรสุ่ม 4,5,6

  เต็ม

43 การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ ครูจงกล พรมโสภา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
44 (^-^) __ภาษาอังกฤษจาก __เพลงสากลทั่วโลก__ENGLISH from INTER song ครูศิริลักษณ์ เขียวสาคู 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
45 วัฒนธรรมจีน ครูกัญญา เครื่องกลาง 4,5,6

  เต็ม

46 Cover Dance ครูกัลยวรรธ์ ย่ามกลาง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
47 เบเกอรี่ ครูปองกมล พันธ์อาทิตย์ 4,5,6

  เต็ม

48 ท้องถิ่นโคราช ครูสุพัสรา รินทา 4,5,6

  เต็ม

49 นาฏศิลป์ ครูปางคณา ชำนิประโคน 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
50 โคราชศึกษา ครูวิไลรัตน์ พงษ์ภาลี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
51 รักษ์เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ครูธนวรรณ จุโฑปะมา 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
52 วอลเลย์บอล ครูผกามาศ ลิ้มศิริอังกูร 4,5,6

  เต็ม

53 9 สามัญ คณิตศาสตร์ ครูอริยา อุ่นใจ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
54 ปริศนาปัญหาเชาว์ ครูปิลันธนา สุขใหม่ 4,5,6

  เต็ม

55 ชุมนุม เสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วย Tell Me More ครูนิภา คูณขุนทด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
56 กีฬาธนู ครูสุวรรณา ทัพชัย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
57 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครูลักขณา สาหร่ายกลาง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
58 ดนตรีไทย ครูณัฐดนัย เงาเกาะ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
59 การเเนะเเนวศึกษาต่อเเละอาชีพ ครูวิศณี ถ้วนนอก 4,5,6

  เต็ม

60 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ครูปิยะนันท์ เหมือนเหลา 4,5,6

  เต็ม

61 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน ครูอภัย ดวงคำ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
62 ฺBingo (บิงโก) ครูกมลรัตน์ สิงห์กุล 4,5,6

  เต็ม

63 ชุมนุมธนาคารขยะ ครูอนันต์ ทิพย์โอสถ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
64 บริดจ์ เกมไพ่ลับสมอง ครูอัญญาลักษณ์ ทินกระโทก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
65 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ห้อง 1) ครูชลดา ใช้ช้าง 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
66 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 ครูไอศูรย์ อัตตโนคติ 5

  เต็ม

67 Clear Homework ครูสุรวุฒิ ซอกรัมย์ 4,5,6

  เต็ม

68 A-MATH ครูยุวรินทร์ สามารถ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
69 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 1 ห้อง 1 ครูกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
70 ปฏิบัติเปียโน ครูสุรัตน์ ประคำ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
71 หมอคอม ครูเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
72 ภาษาอังกฤษจาก Netflix ครูฑิพาพรรณ นุชมี 4,5,6

  เต็ม

73 สร้างสรรค์งานกระดาษ ครูศรัญญา พะนุมรัมย์​ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
74 E-Sport and Streamer Community 2 ครูนวลจันทร์ เชื้อพันธุ์ลาน 4,5,6

  เต็ม

75 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 2 ครูนิติพงศ์ เที่ยงตรง 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
76 คำคม ครูดวงพร วรสีหะ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
77 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1/2563 ครูมนัส วรสีหะ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
78 ขนมไทย ครูทัศนี ญาตินิยม 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
79 คิดเลขเร็ว ครูสาทิพย์ ถือความสัตย์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
80 คณิตศิลป์ 2 ครูกุสุมา กุนหนองแดง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
81 จิตอาสา พัฒนา จ.ว. ครูสถิต ถูระพี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
82 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 ครูทัศนี ฆารเจริญ 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
83 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 1 ห้อง 2 ครูสุธินันท์ เลิศนา 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
84 จิตอาสา ครูสรัญญา ยางนอก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
85 Crossword Games ครูดัชนีย์ ถ้ำกระโทก 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0